STAGE MONTESE AGOSTO 2015     SCIABOLA CON M° WANG LIAN FU    

                                                                


SCIABOLA CON M° WUANG LIAN FU


WACIMA CAMPUS CINA 2014
Viaggio Cina dicembre 2014 con Nei dan School
con i Maestri: Guo Ming (George) Xu (Ba Gua), Chen Lei Da (forma radicamento profondo), Wu Ji (lan shou quan),
Jiang Zhong Bao (tui shou), Zhu Wei Zhong (taiji che), Wu Wen Wei (xing YI), Wang Lian Fu (taiji yang)  


Viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina DICEMBRE 2014viaggio Cina Dicembre 2014viaggio Cina Dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014

viaggio Cina Dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014


viaggio Cina dicembre 2014viaggio Cina dicembre 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sorridenti dopo un duro lavoro con i
                                                        Maestri Guo Ming (George) Xu 
                                                        e Wang Liang Fu


                                            Inaugurazione palestra
      

Inaugurazione palestraInaugurazione palestra maestri

                   Stage M° Daniele

stage M° Daniele  
                                      Maestri a Montese 

Maestri a MonteseMaestri al lavoro

            Stage con il M° Enrico Colmi

Stage con M° Enrico Colmi
                         Consegna Diplomi Qi Gong terapeutico Dott.sa Zhu Mian Sheng       

                               
      
                               
 Stage con il M° Yves Lao Pao  

 
                                 
   Stage con il M° Wang Xiao Jun

 
                

                                                                Aggiornamento Fiwuk con la M° Ohashi Kinue